Biyografi

History

AYETULLAH UZMA
SEYYİD SADIK HÜSEYİNİ ŞİRAZİ’NİN
(ALLAH UZUN ÖMÜR VERSİN)
YAŞANTISINA KISA BİR BAKIŞ

 


Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Şirazi, 20 Zilhicce 1360 Hicri-Kameri yılında kutsal Kerbela şehrinde dünyaya gelmiştir. Dini egitimini çok degerli büyük alimler ve mercilerden alarak en yüksek ictihat derecesine erişmiştir.

İslam alimleri onun mükemmel bir fakih, mücadeleci bir usulcü, akli ve nakli ilimleri çok işi tanıyan; yüce ahlaki faziletlere sahip, takvalı, zühd sahibi büyük bir alim olduğunu itiraf ederler.
O, takva ve ilim yuvası olan Şiraziler ocağında terbiye olmuş; takva, fazilet, içtihad ile
İslam ilimlerinde kemale erişmiştir.

Bu büyük değerli insan; alimler, büyük müçtehidler ve dini şahsiyetlerle olan irtibatlarıyla ve sohbetleriyle ,çeşitli dakik ilmi konularda ve şia alemi ile ilgili olaylar ve durumlar hakkında bilgisi ile şöhrete sahiptir.

İleride bazı örneklerini zikredeceğimiz gibi, halkın her kesimine ve her seviyeye hitap ettiği tekrar tekrar basılmış bir çok konuda eserleri vardır. Aynı zamanda fıkıh ve usulde güçlü bir yöntemle, çok dakik bir şekilde ve ilmi delillere dayalı olarak fakihler ve müctehidler için olan derslerini, tartışmalarını en güzel şekilde seviyeli ve ilmi olarak kaleme almıştır.

Yirmi yılı aşkın bir süredir en üst seviyede müctehidlik düzeyinde verdiği fıkıh ve usul derslerine sürekli bir çok alim ve bilim adamı katılmaktadır. Bu büyük ilim evladının dersleri Kum ve Suriye ilim merkezlerinde verilmekte; bu değerli, büyük alimin yetiştirdiği öğrenciler dünyanın çeşitli bölgelerinde eğitim ve tebliğatlarda bulunmaktadırlar.


GELİŞME VE OLGUNLUK DÖNEMİ

Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi; Zeyd b.Ali b Hüseyin b. Emir el müminin Hazreti Ali (Selamullahi Aleyhim)’nin evlatlarındandır. Yani soyu İmam Hüseyin (Aleyhisselam)’in evlatları tarafından İmam Hüseyin (Aleyhisselam)’e yetişmektedir.

O çok meşhur ve son yüzelli yıldır fakihlik ve merci makamında olan bir mübarek ailede yetişmiştir. Bu aileden parıldayan yıldızlardan bazılarına işaret edelim:

1- Şia aleminin büyük mercisi Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Şirazi (k.s) Müceddid Şirazi diye meşhurdur. İranda meşhur tütün hareketinin sahibi, önderidir. 1312 Hicri – Kameri yılında vefat etmiştir.


2- Din mercisi Ayetullah Uzma Mirza Mummed Taki Şirazi (k.s) Irak’ta Miladi 1920 yılında devrim rehberi, Hicri 1338 yılında vefat etmiştir.

3- Şia aleminin büyük mercisi Ayetullah Hacı Seyyid Ali Şirazi (k.s) Necef-i Eşref’de şii mercilerinin büyüklerinden Müceddid Şirazi’nin oğlu. 1355 Hicri yılında vefat etmiştir.

4- Ayetullah Uzma Seyyid İsmail Şirazi (k.s) 1305 Hicri – Kameri yılında vefat etmiştir.

5- Sia aleminin büyük mercisi Ayetullah Uzma Seyyid Abdulhadi Şirazi , Hicri 1382 yılı Sefer ayının 11’inde vefat etmiştir.

6- Ayetullah Uzma Seyyid Mirza Mehdi Şirazi (k.s) (Ayetullah Uzma Seyyid Şirazi’nin muhterem babası) kutsal Kerbela’da şianın büyük mercilerinden idi ve Hicri 1422 yılının Şaban ayının 28’inde vefat ettiler.

7- Şia aleminin din mercisi Ayetullah Uzma Seyyid Muhammed Hüseyini Şirazi (k.s) Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Şirazi (Allah ömrünü uzun eylesin )’ in abisi 1422 hicri yılı şevval ayının 2’sinde Allah’ın rahmetine kavuşmuştur.

8- Ayetullah Şehid Seyyid Hasan Şirazi (Allah makamını yüceltsin) Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Şirazi (Allah gölgesini üzerimizden eksik etmesin)’ nin kardeşi. Şam’da Hz. Zeyneb (Selamullahi Aleyha’)nın pak ziyaretgahının kenarında ilim merkezinin kurucusu olup 16-2-1400 Hicri yılında Irak Baas rejimi katilleri tarafından katledilerek şehadete ermiştir.


ÜSTADLARI

Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Şirazi, Hicri 20 Zilhicce 1360 yılında mübarek Kerbela’da dünyaya gelmiştir. Çeşitli ilmi dersleri Kerbela’da büyük alimler ve mercilerin denetimi altında almıştır. Bu dersler ve titiz eğitimi sonucu ictihad makamına erişmiştir. Üstadlarının bazılarını şöyle zikredebiliriz:

1- Rahmetli babası, Ayetullah Uzma Mirza Mehdi Hüseyni Şirazi (k.s)

2- Rahmetli kardeşi, Ayetullah Uzma Hacı Seyyid Muhammed Hüseyni Şirazi (k.s)

3- Rahmetli Ayetullah Uzma Seyyid Hadi Milani (k.s)

4- Rahmetli Ayetullah Muhammed Şahrudi (k.s)

5- Rahmetli Ayetullah Uzma Şeyh Muhammed Rıza İsfehani (k.s)

6- Rahmetli Ayetullah Hacı Şey Muhammed Sıdkı Mazenderani (k.s)
7- Rahmetli Hacı Şeyh Cafer Reşti (k.s)

8- Rahmetli Ayetullah Seyyid Kazım Müderrisi (k.s)

…… Kerbela ve Necef İlim merkezlerinin diğer değerli, saygın üstadlarının hizmetlerinde bulunmuş onlardan da yararlanmıştır.


KURUMLAR

Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyini Şirazi dini, insani, kültürel hayır kurumlarına karşı özel bir ilgisi vardır; bu kurumları çok önemli sayar ve bu doğrultuda özveri ile çaba sarfederler. Bir çok dini faaliyet gurupları oluşturmuş, Hüseyniyeler, mescitler, dini ve ilmi okullar, kütüphaneler, yayın evleri, sağlık ocakları, yardım kurumları kurulmasını sağlamış ve bu doğrultuda çalışmaları hala titizlikle sürdürmektedir.


EĞİTİM-TERBİYE

İlim ve ahlakta yüce makama ermiş bu insan, alim ve talebelerin saygın, yüce faziletleri sahiplenmiş olmalarına çok önem verir. Irak, Kuveyt ve İran’da onun dersleri, İslam ahlakı mekteplerini süslemiş ve bir çok alim, talebe ahlaki güzellikleri edinmede ondan yararlanmışlardır. Bu değerli dersler kitaplar haline getirilmiş ve defalarca baskıları yapılmıştır.


YÜKSEK AHLAK

Onun bu yüce makamı ; islami ahlakı ve değerli, yüce ilmi şahsiyetinin zengin bir örnek oluşu elli yılı aşkın bir süreye dayanır. Onda dikkatimizi çekecek ilk şey; güzel ahlakı, güler yüzü, içtenliği, samimiyeti,sıcak davranışı, insani değerlere nasıl önem verdiği olacaktır.

Dünya süslerinden, zahirinden uzaklaşmak, takva sahibi olmak, Allah’tan çekinmek, Allah’a tevekkül etmek, küçüklere ve büyüklere karşı sevgi, saygı duymak, alçak gönüllü olmak, hedef sahibi, kararlı, zorluklar karşısında sabırlı, dayanıklı olmak, hakkın ilahi kelimesinin yüceltilmesi, pak ve masum Ehl-i Beyt (sa) kültürünü tanımak ve tanıtmak onun hedef ve şiarlarıdır.Bütün bunları herkese tavsiye etmekte, herkesten önce de kendisi uygulamaktadır.


ESERLERİ

Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Şirazi, yaşta eserler yazmaya başlamış ve hala bu çabasını sürdürmektedir.Çeşitli İslami ilimlerde; fıkıh, usul, inançlar, kültür, tarih konularında bir çok eserleri vardır. Burada o eserlerden bazılarına işaret edeceğiz:

- ŞERH-İ URVET-UL VUSKA: Birkaç cildden oluşan bu değerli eserin birinci cildi ictihad ve taklid konuları ile ilgilidir. Bu konuda 72 mesele konu edilmiştir. 700 sahife olup kutsal Kerbela şehrinde yazılmış, baskısı Lübnan’da gerçekleşmiştir. Bu kitap yeniden gözden geçirilmiş ve bazı eklemelerle 1000 sahife civarında olup şu an yeniden baskıya hazırlanmıştır.

-BEYAN-UL USUL: 10 cilddir. İlk dört cildi ( la zirar ve la zarar ve istishap kaideleri) yayınlanmıştır. Bu kitap çok dakik, delillere dayalı usul ilminde geniş bir eserdir. Bu eser mukaddes Kum şehrinde kaleme alınmıştır, bir çok kere de basılmıştır. Son baskısı 1424 Hicri yılında Kum’ da olmuştur.

-TOVZİH-İ ŞERA’İL İSLAM: Dört cilddir. Muhakkık Hilli (k.s)’nin Şerail İslam eserinin şerhidir. İbadetler, muameleler , yapılması gerekli şeyleri içeren fıkhi konularda binlerce açıklamalarda bulunmuşturlar. Bu eseri kutsal Kerbela şehrinde yazmışlardır ve din ilim merkezlerinde, üniversitelerde yararlanılmış ve çok dikkate değer bulunmuştur.

-ŞERH-İ TEBSİR EL MUTEELLİMİYN: İki cilddir. Rahmetli Alleme Hilli (r.a) ‘nin tebsir elmmuteellımıyn fi ahkam id din kitabına şerhdir. Taharetten Diyata kadar çeşitli fıkhi konular üzerinde incelemelerde bulunulmuştur.

Bu kitabın birinci cildi kutsal Kerbela şehrinde Hicri 1382 yılında yazılmış ve 468 sahife, ikinci cildi 534 sahife olarak yayınlanmıştır. İlk baskısı mübarek Necef şehrinde Hicri 1382 yılında olmak üzere defalarca baskıya girmiştir.

-ŞERH-İ KİTAB-I SİYUTİ: İki cilddir. Celaleddin Siyuti’nin eseri olan “ el Behcet’ul Merziye fi Şerh il Elfiye” kitabına şerhdir. Bu ilmi kitap din ilmi merkezlerinde ders olarak okunmaktadır. Bu kitab Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi tarafından Hicri 1386 yılı Şaban ayının On beşinde kutsal Kerbela şehrinde tamamlanmıştır. Birinci cildi 454 sahife, ikinci cildi 44 4sahifedir. İlim merkezleri talebeleri tarafından gösterilen yoğun ilgi üzerine defalarca baskısı yapılmıştır.

-ŞERH-İ EL LUMET’UD DIMEŞKİYE: Bir cilddir. Şehid Sani (k.s)’nin “Şerhil Lum’et ud Dımeşkiye” kitabına çok kapsamlı ve kamil bir şerhtir. Din ilim merkezlerinde en önemli ders kitabıdır.

-ÖZET MANTIK: Açık ve aydınlatıcı bir beyan ile mantık ilminin usulünü içermektedir.

Din ilmi merkezlerine yeni başlayanlariçin kaleme alınmıştır. Bazı ilim merkezlerinde ders proğramı dahilinde okunmaktadır. Bu eseri Hicri1384 yılı 2 muharrem tarihinde kutsal kerbela şehrinde tamamlamışlardır.


İTİKADİ KİTAPLAR

Bu ilahi alim ve değerli merci, Ehl-i Beyt selamullahi aleyhim mezhebini savunma doğrultusunda bir çok önemli eser kaleme almıştır.Bunlardan bir kısmına da burada işaret edelim.

-Kuran’da Ali aleyhissela: İki cilt olan bu eserde;Hazreti Emir el Müminin Ebu Talib oğlu Ali aleyhisselamın faziletleri ve yüceliği hakkında inen 711 ayet beyan edilmiştir. Hamd suresinden İhlas suresine kadar ; bu faziletlerin tamamı, Ehli sünnetin kaynak ve muteber kitaplarından ve Hamd suresinden İhlas suresine kadar Kuran’ı Kerim’den alınmıştır. Bu kitabın hazırlanması kutsal Kerbela şehrinde gerçekleşmiş olup birinci cildi 404, ikinci cildi 528 sahifedir . Bu kitabın en son baskısı Lübnan’da Dar-ul Ulum yayın evi tarafından yapılmıştır.

-Kuran’da Fatıma _i Zehra selamullahi aleyha: Hazreti Fatıma_i Zehra selamullahi aleyha hakkında ayetlerin beyanıdır aynı zamanda Ehl-i Sünnet kitaplarına işaret edilmiştir. On yedi Recep 1408 Hicri yılında mukaddes Kum şehrinde yazılmıştır. 360 sahife olup defalarca baskıya girmiştir.

-Kuran’da Ehl_i Beyt selamullahi aleyhim: Bu kitap Ehl-i Beyt’in yüce makamı hakkında; Fatiha’dan Kevser suresine kadar Kuran’ı Kerim ayetleriden ve Ehl-i Sünnet kitaplarından oluşmuştur. Bu mubarek ayetler incelenmiş, beyan edilmiş Ehl-i Sünnet kitaplarından deliller getirilerek açıklamalarda bulunulmuştur. Bu kitap Kuveyt’de kalame alınmış olup 407 sahifedir.

-Kuran’ da Şia: Kuran’ı kerimde Hazreti Ali aleyhisselam’ın şiaları (taraftarları) hakkında inen ayetlerin iniş sebebleri, beyanı, tefsiridir. Bu kitapta değerli, büyük fakih, araştırmacı Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi tarafından Ehl-i Sünnet kaynaklarında bulunan bu konudaki bilgiler ve deliller derlenmiştir.

-Ehl-i Sünnet kitplarıda Hazreti Mehdi Selamullahi Aleyh: Bu kitapta Hazreti Hüccet İmam Mehdi (Allah zuhurunu acil eylesin) hakkında Allah rasulü sallallahu aleyhi ve aleyh’den nakledilen bir çok rivayet biraraya getirilmiştir.
Rivayetlerin tümü Ehl-i Sünnet kitaplarından alınmış ve bu kitap kutsal Kerbela şehrinde yazılmıştır. Hicri 1400 yılında ilk defa Lübnan’da el Vefa yayıncılık tarafından yayınlanmıştır daha sonra bir çok baskısı olmuştur.126 sahifedir.

-Şia’dan Gerçekler: Bu kitap inançların ispatı ve bazı şüphelerin reddi dogrultusunda kaleme alınmıştır. Ehl-i Beyt mezhebi düşmanları tarafından icad edilen şüphelere aydınlatıcı, güzel ve akıcı bir uslüble cevap vermişlerdir.

İSLAMİ KÜLTÜR KİTAPLARI

Bu bölümde müslümanlar için yazmış olduğu hidayete yönelik ve düşünsel eserlerini tanıtmaya çalışalım:

*İSLAM ŞERİATINDA KIYAS: Bu kitap İslam ahkamında önemli yer tutan kıyas meselesini ele alarak bu konuda gerekli bilgileri dile getirmiştir. Bu eseri Kerbela’da kaleme almışlardır.

*İSLAM’DA CEMAAT NAMAZI: Bu kitap, cemaat namazının önemi, fazileti, felsefesi, ahkamı hakkında ayetleri içermektedir. Kuveyt’te kaleme alınmıştır.

*ORUÇ: Orucun felsefe ve hükümleri sade ve akıcı bir uslub ile beyan edilmiştir. Kerbela’da yazılmış, mübarek Necef’te yayınlanmıştır.

*HAC: Hac amelleri, hükümleri ve felsefesi sade ve akıcı bir uslubla beyan edilmiştir.

*İSLAM EKONOMİSİNE GİRİŞ: Bu eser Kuvytte yayınlanmıştır.

*EKONOMİ VE FAİZ SORUNU: Faizin dünya ekonomisindeki zararları ve bunların çözümü hakkındaki beyanlarıdır. Kuveyt’te basılmıştır.

*İSLAMIN SİYASETE BAKIŞI: Siyaset hakkında İslam’ın görüşü nedir? Allahrasulü (s.a.a), müminlerin emiri Hazreti Ali (a.s) ve pak imamlar (s.a)’ın bu konudaki buyrukları, yol ve yöntemleri nelerdir? Bütün bunlar bu kitapta beyan edilmiştir. 414 sahifedir ve Kerbela’da yazılmıştır. Bir çok defa baskısı tekrarlanmıştır.

*TOLUM VE İÇKİ: Toplumda içkinin zarar ve kötülüklerinin neler olduğu konu edilmiştir. Kutsal Kerbela’da yazılmış; Necef ve Kum’da defalarca basılmıştır.

*HİCAPSIZLIĞIN ÇİRKİNLİKLERİ: Bu eserde hicabın önemi ve hicapsızlığın getireceği sorunlar, bozulmalar konu edilmiştir. Hicri 1378 yılında Necef’te yayınlanmıştır.

*İSLAM’DA HADLER: İslam’da cezaların şartları ve hükümleri beyan edilmiştir. Kutsal Kerbela’da yazılmış ve Beyrut’ta yayınlanmıştır.

*EĞİTİCİ ÖYKÜLER: Belirli hedeflere yönelik eğitici bir çok öykü Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi tarafından kutsal Kerbela’da kaleme alınmış, mübarek Necef’te Hicri 1378 yılında yayınlanmıştır.

*İSLAMİ BANKA YOLU: Bu kitapta İslami bankaya sağlıklı bir bakış açısı getirilmektedir. Faiz kanunlarının sorun ve zorluklarının bankacılık düzeninde hallini dünya ekonomi kuralları dahilinde varolan en son görüşlerle İslami bir bankanın önemli görevlerini aydınlatarak beyan etmiştir.


BAZI ŞAHSİYETLER HAKKINDA

*MALİK EŞTER NEHAİ: Büyük İslam komutanı Malik Eşter Nehai (r.a)’nın hayatıyla ilgili açıklamaları içermektedir.Kerbela’da yazmışlardır ve Hicri 1387 yılında Necef’te yayınlanmıştır.

*ŞEHİD-İ EVVEL (Birinci Şehid): Şeyh Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b. Cemaleddin Mekki’nin hayatıyla ilgilidir. Kerbela’da Şia büyükleri serisi dahilindeki eserlerdendir. Necef’te yayınlanmıştır.

*ŞEHİD-İ SANİ (İkinci Şehid): Şeyh Zeyneddin Ali b. Ahmed El Cebeli Amili’nin hayatıyla ilgilidir. Kerbela’da Şia büyükleri serisi dahilindeki eserlerdendir. Necef’te yayınlanmıştır.

*BABA: Bu kitap rahmetli babaları Ayetullah Uzma Hacı Seyyid Mirza Mehdi Şirazi (k.s)’nin duygulu ve ders verici hayatıyla ilgilidir. O büyük mercinin kırkıncı vefat yıldönümü münasebeti ile yazılmıştır.


İCTİHAD VE HALKIN TAKLİDLERİ HUSUSUNDA RAHMETLİ HAZRETİ AYETULLAH UZMA
SEYYİD MUHAMMED HÜSEYNİ ŞİRAZİ’DEN
HAZRETİ AYETULLAH UZMA
SEYYİD SADIK HÜSEYNİ ŞİRAZİ’YE DÖNMELERİ İZNİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla:

Hamd alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Selat ve selam Muhammed ve onun pak A’li’ne olsun.

Gerçekten Hazreti Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Şirazi (Allah onu onaylasın) yüce ictihad makamına ermiştir. Aynı şekilde takva ve adalette de yüce makama ermiştir. Onu her adil fakihin üstlendiği fetva ve taklid makamına layık biliyorum.

Bununla birlikte onu taklid etmek, ona baş vurmak adil mercinin izni ile caizdir. Ona her durumda kurtuluş yolu olan daha çok takva ve ihtiyat tavsiye ederim. Aynı şekilde imanlı kardeşlere onun etrafında toplanarak ondan yararlanmalarını öğüt veririm.

MUHAMMED ŞİRAZİ